Zkušební provoz Zkušební provoz Zkušební provoz Zkušební provoz Zkušební provoz Zkušební provoz Zkušební provoz Zkušební provoz Zkušební provoz

VLOŽIT INZERÁT

 
Pokud chcete pokračovat, prosíme přihlašte se nebo zaregistrujte.
Případná registrace Vám zabere jen několik vteřin.
PŘIHLÁSIT
REGISTROVAT
Jste právě zde:
(kliknutím na položku této navigace se přesunete do odpovídající sekce Infozóny)

VOP (všeobecné obchodní podmínky)

Podmínky používání webu CoPotrebujes.cz

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem webového portálu CoPotrebujes.cz je společnost W2S, s.r.o., která je v souladu s autorským zákonem (zák. č. 121/2000 Sb.), oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále „Provozovatel“).

1.2. Provozovatel vydává tyto podmínky (dále "všeobecné obchodní podmínky"), v souladu s nimiž můžete používat stránky C0Potrebujes.cz.

1.3. Podmínky upravují veškeré vztahy, do nichž W2S, s.r.o. vstupuje s uživateli internetových stránek v souvislosti s jejich užíváním. Součástí obchodních podmínek jsou ceníky a přílohy detailně definující některé funkce či služby.

 

2. Úprava právních vztahů

2.1 Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek se vztahují na smluvní vztahy mezi uživateli internetových stránek a mezi uživateli a provozovatelem.

2.2 Odchylná ujednání ve smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami mají přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.

2.3 Otázky neupravené smlouvou ani všeobecnými obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem, obchodním zákoníkem, autorským zákonem a další platnou legislativou.

 

3. Definice pojmů

3.1 Pojmy použité v textu těchto obchodních podmínek mají následující význam:

Uživatel internetových stránek CoPotrebujes.cz - každá osoba, která využívá jakékoli informace, či služby na uvedeném webu

Registrovaný uživatel CoPotrebujes.cz - fyzická či právnická osoba, která vyplní registrační formulář na uvedeném webu

Registrace uživatele - soubor vyplnění formuláře, poskytnutí doplňujících údajů dle typu členství a poskytnutí dokladů k jejich ověření. Podrobně viz bod č. 4

Druhy členství - členem portálu CoPotrebujes.cz je každý registrovaný uživatel. Každý uživatel má právo volit na volitelné období úroveň svého členství. Podrobné rozdělení členství viz bod č. 6

Profil uživatele - soubor osobních dat poskytnutých uživatelem provozovateli. Profil je rozdělen na veřejné a neveřejné údaje. Dále obsahuje důležité informace k aktivnímu využití portálu. Podrobně viz bod č. 6

Info zóna - webové rozhraní obsahující podrobné informace, podmínky a návody pro efektivní používání portálu

VIP zóna - webové rozhraní obsahující nadstandardní informace, výukové materiály, příspěvky VIP partnerů, nabídky partnerů a eshop

VIP partner - fyzická či právnická osoba, která má s provozovatelem sepsánu smlouvu o VIP partnerství s právem publikovat či prodávat své produkty ve VIP zóně

Affiliate partner - fyzická či právnická osoba, která je zapojena do affiliate programu, propagujícím portál CoPotrebujes.cz nebo další související projekty či produkty

Mediální partner - fyzická či právnická osoba, která smluvně propaguje portál CoPotrebujes.cz

Poskytovatel - fyzická či právnická osoba, která nabízí službu, či prodává výrobek na portálu CoPotrebujes.cz

Objednavatel - fyzická či právnická osoba, která poptává službu, či výrobek na portálu CoPotrebujes.cz

Zprostředkovatel - provozovatel webu CoPotrebujes.cz

Nabídka - inzerát vložený na portál CoPotrebujes.cz nabízející službuči výrobek v souladu s VOP

Poptávka - inzerát vložený na portál CoPotrebujes.cz poptávající službu či výrobek v souladu s VOP

Kategorie - adresář (soubor?) nabídek či poptávek rozdělený dle oborové či tematické příslušnosti

Profi kategorie - kategorie, která pro vložení nabídky vyžaduje doložení a verifikaci specifických dokumentů (např. ŽL, certifikátů apod.) a min. členství Profi. Podrobně viz bod č. 6

Barterové kategorie - kategorie umožňující vložení inzerátů (nabídek i poptávek), kde uživatel nepředpokládá platbu penězi, ale výměnou za jinou službu či výrobek

Barter - směnný obchod, který se uzavírá elektronickou dohodou o směně mezi uživateli portálu

Uzavření obchodu - elektronické odsouhlasení nabídky či poptávky mezi registrovanými uživateli portálu (poskytovatelem a objednavatelem) formou potvrzení ve formuláři

Hodnocení uživatele - podává subjektivní informaci o uživateli. Hodnocení vždy uděluje pouze protistrana na základě uzavřeného obchodu. Skládá se ze dvou hodnot. První určuje procentuelní průměr dle hodnocení jednotlivých kritérií a druhá hodnota ukazuje na sumární počet hodnocení. Každý uživatel má právo na udělené hodnocení reagovat.

Centrum sporů - poradní a pomocný orgán provozovatele, jehož hlavním úkolem je napomáhat bezproblémovému fungování portálu a smírnému řešení případných nejasností či problémů vzniklých mezi uživateli. Podrobně viz bod č. 10 - Spory

 

4. Registrace a zpracování údajů uživatele

4.1. Registrací se rozumí zaregistrování uživatele na webovém portálu CoPotrebujes.cz, kdy si uživatel zvolí "nick" (přezdívku) a je mu generováno heslo. Registrací je uživateli umožněno nakupovat v rámci celého webového portálu.

4.2. Doplnění údajů - k doplnění údajů je vyzván uživatel, pokud chce na internetových stránkách CoPotrebujes.cz využívat i jiné služby, než jen nakupovat

4.3. Verifikace je akt, kdy je potvrzena formální správnost údajů poskytnutých uživatelem v rámci procesu doplnění údajů na základě uživatelem poskytnutých dokladů. Provozovatel nenese odpovědnost za případné poskytnutí neúplných či nepravých údajů.

4.4. Povinnosti uživatele - uživatel je povinen poskytnout provozovateli aktuální, úplné a pravdivé informace. Při jakékoli změně je povinen provozovatele neprodleně informovat.

4.5. Ukončení spolupráce - poskytovatel si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení uplatňovat veškeré právní prostředky k ochraně svých práv, včetně odstranění uživatelského obsahu z webového portálu a okamžité ukončení registrace při každém porušení těchto obchodních podmínek nebo nebude-li možné ověřit nebo prokázat pravost jakýchkoliv informací, které uživatel uvádí při registraci, či doplnění údajů. I ukončení spolupráce s portálem CoPotrebujes.cz, zůstanou uživateli závazná určitá ustanovení těchto obchodních podmínek.

Pokud provozovatel zjistí porušení těchto obchodních podmínek, nebo uživatel vystaví jakoukoli součást webového portálu CoPotrebujes.cz riziku trestního stíhání, mu může být zmražen profil uživatele, nebo mu mohou být částečně omezeny aktivované služby. Na tuto skutečnost bude uživatel upozorněn emailem. Více viz bod č. 11

Uživatel má právo kdykoli svůj uživatelský účet odstranit.

 

5. Práva a povinnosti -bude upřesněno.

5.1. Uživatelé mezi sebou

5.2. Ve vztahu mezi uživatelem a provozovatelem

 

6. Poplatky za služby - bude upřesněno.

6.1. Paušály - viz příloha "paušály"

6.2.  Provize

6.3. Reklama

6.4. Barter - bude upřesněno.

6.5. Moneyclock - affiliate na CoPotrebujes.cz - bude upřesněno ve zvláštní příloze.

 

7. Bezpečnost webového prostředí CoPotrebujes.cz

7.1. Autorská práva - provozovateli náleží veškerá autorská práva k obsahu, který Provozovatel umísťuje na CoPotrebujes.cz, včetně designu stránek, grafických prvků, veškerých vyobrazení a textu na těchto stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách CoPotrebujes.cz (s výjimkou tohoto dokumentu), nemá povahu právního úkonu, není-li výslovně stanoveno jinak.

7.2. Zásahy uživatele - při používání těchto stránek uživateli nesmí tito zasahovat do jejich bezpečnosti, ani nesmí tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů, uživatel je povinen ctít autorská práva provozovatele vůči těmto www stránkám.

7.3. Nakládání s informacemi a osobními údaji - osobní údaje budou provozovatelem uloženy pouze tehdy, pokud k tomuto dá uživatel vědomě souhlas, například pro zaslání údajů, při registraci, při průzkumu nebo pro poskytnutí služeb. Uživatelova data jsou vždy považována za důvěrná a nebudou předána třetím stranám, pokud k tomu uživatel nedá svolení, nebo pokud to nebude zákonem vyžadováno.

Registrací k odběru newsletteru pomocí formuláře souhlasí uživatel se zasíláním aktuálních informací o portálu, akcích a nabídce provozovatele či jeho partnerů na emailovou adresu uživatele. Je možné kdykoliv se odhlásit odkazem v emailu.

Zvláštní postup platí pro nezletilé uživatele, kteří mohou být uživateli webového portálu CoPotrebujes.cz pouze se souhlasem zákonného zástupce v písemné formě (formulář ke stažení zde)

7.4. Zásada mlčenlivosti - osoby, které přijdou do styku s jakýmikoli neveřejnými daty uživatelů jsou povinni zachovávat o nich úplnou mlčenlivost. Tato povinnost se týká všech skutečností, o nichž se dozvěděli v souvislosti s provozem webového portálu CoPotrebujes.cz (včetně vedlejších aktivit, jako jsou např. reklamní a marketingové akce, dotazníky apod.).

Povinnosti mlčenlivosti může zprostit pouze uživatel a to písemnou formou. Z okolností musí být zřejmé, že ho uživatel této povinnosti nezprostil pod nátlakem nebo v tísni.

Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání trestného činu (§ 167 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů).

Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje také to, je-li webový portál CoPotrebujes.cz povinen důvěrnou informaci sdělit na základě jiné zákonem stanovené povinnosti.

7.5. Bezpečná platba při uzavření obchodu mezi uživateli přes zprostředkovatele (provozovatele): Po řádném uzavření obchodu převede objednavatel peníze zprostředkovateli, ten neprodleně předá zprávu poskytovateli, že může začít s plněním předmětu uzavřeného obchodu. Po předání služby či výrobku objednavatel potvrdí zprostředkovateli obdržení a zprostředkovatel umožní poskytovateli výběr financí. V případě, že poskytovatel předá službu či výrobek a objednavatel ve lhůtě 14 dní po předání toto nepotvrdí ani nepopře, má se za to, že služba či výrobek byly předány a poskytovateli vzniká nárok na výběr financí.

7.6. V případě sporu vzniklého v období mezi předáním služby a potvrzením převzetí mohou být finanční prostředky pozdrženy zprostředkovatelem do doby vyřešení sporu, nebo po odsouhlasení oběma stranami vráceny v plné výši či částečně objednavateli. V případě nedodání služby či výrobku v dohodnutém termínu může objednatel zažádat zprostředkovatele o storno uzavřeného obchodu a vrácení uhrazené částky v plné výši.

7.7. V případě, že uživatelé po uzavření obchodu zvolí jiný způsob placení než přes zprostředkovatele, nenese tento žádnou odpovědnost za případně vzniklé škody a nemůže garantovat možnost vrácení peněz. Toto je pak výhradně záležitostí uživatelů. Poškozenému uživateli samozřejmě náleží právo obrátit se na centrum sporů.

7.8. V případě platby prostřednictvím platební brány nese poskytovatel náklady s tímto spojené a z vyplacených financí se mu tato částka (dle podmínek stanovených platební bránou) odečte. V případě vrácení peněz objednavateli nese tyto náklady objednavatel.

7.9. Objednavatel má možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Objednavatel prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu.

7.9.1.Poskytovatel obdrží od zprostředkovatele ihned informaci o přijetí potvrzení o úhradě a neprodleně začne plnit předmět obchodu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s.

7.9.2. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

7.9.3. Pro úhradu objednávky má plátce možnost využít platbu kartou online. Při první platbě se zobrazí standardní platební brána, kde plátce zadá údaje o platební kartě a údaje pro 3-D Secure ověření, čímž je zajištěna nejvyšší možná úroveň zabezpečení. Karetní data budou uložena na straně banky.

7.9.4. V případě další objednávky registrovaného plátce, po potvrzení objednávky, se zobrací pouze krátká notifikace „probíhá platba“, plátce již není směrován na platební bránu a následně e-shop zobrazí výsledek platby.

Provozovatel nese plnou zodpovědnost za finanční prostředky svěřené uživatelem po celou dobu držení. Provozovatel nenese zodpovědnost za chybu způsobenou uživatelem, či třetí stranou, zejména špatně zadané číslo účtu, chybně přiřazený variabilní symbol a podobně.

 

8. Cookies

8.1. Údaje pro marketingové a optimalizační účely jsou shromažďovány a ukládány pomocí technologie od společnosti Google Inc (Google Analytics a Google AdWords) s anonymním logováním IP adres. Pokud chcete, můžete zabránit ukládání informací (cookies) úpravou nastavení vašeho prohlížeče, nebo přímo instalací pluginu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=).

Spuštěním videa ze stránek CoPotrebujes.cz se do vašeho počítače neuloží žádné cookies, která by vygeneroval náš web. Vše je nastaveno prostřednictvím služeb Google a YouTube.

 

9. Zřeknutí se odpovědnosti za škodu

9.1. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případná rizika plynoucí z používání těchto stránek. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v souladu se zákony České republiky.

 

10. Nepovolené údaje a informace

10.1. Na webovém portálu CoPotrebujes.cz je zakázáno nabízet služby či zboží, jejichž nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy.

Zakázáno je zejména nabízet zboží, které neodpovídá zaměření serveru, dále zboží, k němuž nemá prodávající vlastnické právo nebo právo je prodávat nebo zboží, které je zastaveno nebo jsou dispozice vlastníka s ním jinak omezeny.

Je zakázáno nabízet k prodeji zbraně, alkohol, omamné či psychotropní látky, léky, zdravotnické potřeby, pornografii, či jinak pobuřující pornografické nebo erotické materiály, zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl apod.), zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice, směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

Fotografie zboží nesmí zobrazovat obsah pro dospělé včetně nahoty, zobrazení lidí v explicitních či pozicích nebo činnosti, které jsou sexuálně provokativní.

10.2. V interní komunikaci na webovém portálu CoPotrebujes.cz je třeba dodržovat slušnost formulací a obecně zásady slušné komunikace a dobrých mravů. Zásadou je chovat se tak, jak chceme, aby se k nám chovali druzí.

10.3. V inzerátech, komunikaci a profilech uživatelů je (kromě členství Profi a výš) zakázáno zveřejňovat odkazy adresy, telefonní čísla, e-maily, webové adresy, odkazy na facebook nebo fotogalerie i jakékoli přímé osobní údaje. Zakázáno je také vybízet či záměrně umožňovat jejich dohledání.

10.4. Uživatelé jsou povinni ohlásit porušení obchodních podmínek, autorského zákona, ochranné známky či jiné porušení svých práv, či práv třetí osoby a to neprodleně, buď na adresu provozovatele, nebo na Centrum sporů.

 

11. Spory

11.1. Spory jsou na webovém portále CoPotrebujes.cz řešeny prostřednictvím Centra sporů.

11.2. Centrum sporů je poradní orgán, který vyvine maximální úsilí pro vysvětlení a urovnání eventuální sporné události.

11.3. Na Centrum sporů je možné se obracet zejména v těchto případech - závažné nesrovnalosti v plnění smlouvy mezi uživateli, porušení legislativy a platných zákonů, porušení obchodních podmínek webového portálu CoPotrebujes.cz, porušení autorských práv a podobně.

11.4. Centrum sporů je oprávněno vyzvat účastníky sporu ke komunikaci.

11.5. Centrum sporů není oprávněno zasahovat a není zodpovědné za plnění konkrétních smluv mezi uživateli, hlavním smyslem je dosažení smíru mezi stranami.

11.6. Centrum sporů doporučuje provozovateli postup řešení v případě, že nebylo dosaženo smíru dohodou mezi uživateli. Navrhuje výši a druh sankcí vůči uživateli, který nekomunikuje, porušuje obchodní podmínky, nereaguje a neřeší spor.

 

12. Změna vztahu a sankce

12.1. Vztah mezi provozovatelem portálu CoPotrebujes.cz a uživatelem se mění, resp. zaniká:

- uplynutím doby, na kterou bylo uživatelem předplaceno vyšší členství, než je členství Standard

- zablokováním profilu uživatele z důvodu vážného porušení obchodních podmínek

- dohodou provozovatele a uživatel

12.2. Uživatel, kterému byla změněna úroveň vztahu, nebo s ním byl ukončen vztah, je povinen provozovateli doplatit veškeré pohledávky a dlužné poplatky.

V případě prodlení uživatele s úhradou vzniká provozovateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Povinností hradit smluvní pokutu není dotčena povinnost k náhradě škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

 

13. Korespondenční údaje

Adresa provozovatele:

W2S s.r.o.

Kubelíkova 1224/42

130 00 Praha 3

Pokud si nás přejete kontaktovat elektronickou cestou, klikněte prosím zde.

 

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Provozovatel portálu CoPotrebujes.cz je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. Smluvní vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí vždy obchodními podmínkami ve znění účinném v době uzavření smlouvy.

14.2. O nové verzi obchodních podmínek, doplnění, či přílohách jsou uživatele informováni pouze elektronickou formou.

14.3. Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1. 9. 2015.

 
0
Connecting
Please wait...
Poslat zprávu

Omlouváme se, ale nikdo z operátorů není online. Zanechte nám svůj dotaz a my Vám co nejdříve odpovíme.

Vaše jméno
* Email
* Napište Váš dotaz
Začněte konverzaci

Máte dotaz? Jsme tu pro Vás.

Vaše jméno
* Email
* Napište Váš dotaz
Zeptejte se nás
Zpětná vazba

Pomozte nám stát se lepšími! Pošlete nám jakýkoliv podnět nebo nápad.

Jaký je Váš názor na naše služby?